คุณสมบัติและการคัดเลือก

คุณสมบัติและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

- เพศชาย,หญิง อายุระหว่าง 20- 45 ปี
- สุขภาพแข็งแรงรางกายสมบูรณ์
- ควรผ่านการเป็นทหารหรือรักษาดินแดนมาก่อน
- ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญา หรือคดีอื่นๆ มาก่อน
- ความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ และมีความตั้งใจที่ทำงานในอาชีพรักษาความปลอดภัย
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ